Pre lepšie Slovensko

Mýtna 42, 811 05 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika

IČO: 422 72 424
DIČ: 202 391 5531

Právna forma: občianske združenie
Pôsobnosť: celé územie SR

Registrácia: dňa 26.7.2013,
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,
číslo spisu: VVS/1-900/90-41977

Vedenie:

Pozrite si štruktúru a členov vedenia
Pre lepšie Slovensko

Členovia vedenia

Styk s verejnosťou:

Ing. Peter Kokoľus – Prezident Správnej rady

Kontakt: 0905 353 640
Mail: ludia@prelepsie.sk

Hlavný účet Pre lepšie Slovensko 
292 889 8523 / 1100

Sociálne siete