Výňatok zo stanov občianskeho združenia Pre lepšie Slovensko:

Pre lepšie Slovensko je neziskovým, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením členov a priateľov na území Slovenskej republiky, ako aj členov a priateľov za hranicami Slovenskej republiky, ktorí sú členmi združenia v zmysle týchto stanov.
Článok 1 – Základné ustanovenia, bod 1

„Cieľom činnosti združenia je prostredníctvom zmysluplných projektov prinášať do spoločnosti také myšlienky, zásady a pravidlá, ktoré zvyšujú morálku a uvedomovanie si spoločenských hodnôt nielen tými, ktorým sú tieto vedomosti podávané priamo ale aj tými, ktorí s nimi žijú a pôsobia v ich domácnosti alebo v bezprostrednom okolí.
Článok 2 – Poslanie a ciele združenia

„Konečným hodnotným produktom združenia je dosiahnuť stav spoločnosti, ktorá funguje bez drog a omamných látok, v ktorej si ľudia navzájom môžu dôverovať, kde sú slušným ľuďom garantované ich práva, kde sa schopným a šikovným ľuďom pomáha, kde si ľudia vážia vytvorené hodnoty a sami ich radi vytvárajú, kde neexistuje násilie a nespravodlivosť, kde ľudia majú a poznajú svoje práva, tie im nie sú odopierané, ani nie sú nijak prekrúcané alebo potlačované, kde sú ľudia slobodní a slobodne sa môžu vyjadrovať a aj sa vyjadrujú, pričom zároveň dožičia slobodu názorov, vyjadrovania, vierovyznania či svetonázoru druhým, teda stav spoločnosti, v ktorej je jednoducho radosť žiť.
Článok 2 – Poslanie a ciele združenia, bod 2.