Podmienky podávania projektov

1. Stanovy Pre lepšie Slovensko:
Článok 3 – Členstvo, Odstavec 4 – Člen združenia má právo: bod c): obracať sa na orgány združenia s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko.

2. Organizačný poriadok Pre lepšie Slovensko: Kapitola III. – Interná komunikácia:
1. Každý člen združenia má právo komunikovať nejaké zlepšenie činnosti, či projekt, ktorý by sa mohol realizovať.
2. Toto právo je člen združenia oprávnený vykonávať prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke združenia.

Hlavnými zásadami internej komunikácie sú tieto:
a) Zásada členstva: návrhy podávajú iba členovia združenia.
b) Zásada konkrétnosti: Podáva sa tzv. Úplný Návrh Člena (UNČ), kde navrhovateľ presne špecifikuje problém a navrhne naň riešenie, pričom tento návrh je ÚPLNÝ (neabsentujú v ňom žiadne špecifiká, a tak je konštruktívnym návrhom, na rozdiel od návrhu, ktorý je možno

Návrh na nový projekt

 • Vyplňte v prípade, ak ste zástupcom organizácie
 • Vyplňte v prípade, ak je Vaša korešpondečná adreda iná ako sídlo.
 • NÁVRH PROJEKTU

  Údaje o návrhu projektu
 • Čo Vás viedlo k podaniu tohto projektu.
 • Stručný náčrt problému, na ktorý podávate tento projekt.
 • Stručný náčrt Vami navrhovaného riešenia na daného problému.
 • Čo najpresnejšie odhadované náklady na toto riešenie.
 • Navrhovaný spôsob financovania tohto riešenia.
 • Predpokladaný efekt takéhoto riešenia.
 • Na tomto projekte by ste chceli participovať nasledovne: