Aj keď Pre lepšie Slovensko pôsobí ešte len 5 mesiacov, vďaka svojim sponozorom sa tomuto združeniu podarilo v roku 2013 pomôcť s protidrogovou prevenciou mládeže; s informovaním verejnosti (hlavne mládeže) o ľudských právach, ktoré majú; s projektom, ktorý primel rómskych spoluobčanov vo východoslovenskej obci Jasov, aby si SAMI upratali; s projektom šírenia rozumných zásad pre lepší život na slovenských školách; jednej škôlke v Košiciach; podporili preklady manuálov na osobné zlepšenie života od jedného z najväčších humanistov sveta, podporili distribúciu encyklopédií slovenským mienkotvorcom i vzdelávací pobyt jedného zo slovenských špecialistov na ľudské správanie.

Výsledky, ktoré dokázali realizovať sa im podarilo dosiahnuť s minimálnymi nákladmi – podľa slov Prezidenta Pre lepšie Slovensko náklady združenia predstavujú v roku 2013 približne 0,05% ich celkových príjmov. (Čo v peňažnom vyjadrení znamená, že z každého príspevku svojich sponzorov vo výške 1.000 Eur použili na správu združenia iba 0,50 Eur.)

V roku 2014 chce Pre lepšie Slovensko spustiť vlastnú webovú stránku, posilniť svoju členskú základňu a zdesaťnásobiť svoju pomoc Slovensku. Čo sa typu projektov týka, zostávajú verní svojim deklarovaným cieľom a naďalej budú podporovať projekty, ktoré zmysluplne približujú tvár Slovenska k stavu, kedy bude „radosť žiť na Slovensku“.