Činnosť Pre lepšie Slovensko vykonávame z príspevkov našich sponzorov. Ak sa Vám páči myšlienka zlepšovania súčasného stavu Slovenska, pridajte sa k nám.

PRIATEĽ Pre lepšie Slovensko:

Každého, kto prispel finančne, či nejakou prácou považujeme za Priateľa Pre lepšie Slovensko.

ČLEN Pre lepšie Slovensko:

Tí, ktorí sa s myšlienkou zlepšovania stavu Slovenska stotožnili ešte silnejšie pozývame, aby sa stali členmi nášho združenia.

Prihlášku za člena Pre lepšie Slovensko

Podmienky statusov – tu nájdete Podmienky získania Čestných statusov

Tu nájdete Zoznam členov Pre lepšie Slovensko.

Pravidlá pre získanie členstva

1. Členstvo v združení sa zakladá na dobrovoľnosti, členmi združenia môžu byť fyzické osoby a prostredníctvom delegovaných zástupcov i právnické osoby, ktoré bez výhrad súhlasia so stanovami, poslaním a cieľmi združenia. Členom združenia môže byť každá fyzická osoba bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie. Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu v združení ani k účasti na jeho činnosti. Zo združenia môže každý slobodne vystúpiť. Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje, že je členom združenia, že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.

2. Členstvo v združení vzniká na základe doručenia písomnej prihlášky adresovanej správnej rade a následného schválenia prihlášky za člena združenia na najbližšom zasadnutí správnej rady. Členstvo vzniká dňom schválenia správnou radou v súlade s prvou vetou tohto odseku.

3. Členstvo zaniká:
a) vystúpením – na základe rozhodnutia člena.
b) vylúčením – ak člen poruší stanovy alebo vo svojej činnosti vážne naruší ciele a poslanie združenia, alebo ak nevykonáva činnosť, ktorá vedie k splneniu účelu združenia alebo ohrozuje dobré meno združenia – členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení člena zo združenia. Proti rozhodnutiu správnej rady o vylúčení zo združenia sa môže člen odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia správnej rady; oodvolaní rozhodne valné zhromaždenie, ktoré rozhodnutie správnej rady potvrdí alebo zruší.
c) úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby, ktorá je členom. d) zánikom združenia.

4. Člen združenia má právo:
a) podieľať sa na činnosti združenia a byť informovaný o jeho aktivitách,
b) prostredníctvom valného zhromaždenia rozhodovať o činnosti združenia,
c) voliť a byť volený do orgánov združenia a zúčastňovať sa na ich zasadaní,
d) obracať sa na orgány združenia s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
e) komunikovať v rámci združenia návrhy na zlepšenie činnosti a projekty, ktoré by mohlo združenie realizovať; komunikáciu v rámci združenia a podávanie návrhov členov stanoví vnútorný predpis združenia,
f) vystúpiť zo združenia.

5. Člen združenia je povinný:
a) dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a rozhodnutia prijaté orgánmi združenia,
b) aktívne sa podieľať na činnosti združenia, plniť zverené úlohy a úlohy vyplývajúce z prijatej funkcie,
c) konať v súlade s poslaním a cieľmi združenia a počas celého trvania svojho členstva sa správať tak, aby neohrozil žiadnym spôsobom záujmy a dobré meno združenia.

6. Združenie vedie zoznam členov združenia v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Podrobnosti ohľadom zoznamu členov združenia stanoví vnútorný predpis združenia.

7. Druhy členstva a členský príspevok pre jednotlivé druhy členstva stanoví vnútorný predpis združenia.