Programy a aktivity združenia zabezpečujúce dosiahnutie cieľov združenia a konečného hodnotového produktu združenia sú nasledovné:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb; programy na efektívne zbavenie sa závislosti na drogách, alkohole, liekoch a iných návykových látkach a systémoch (ako napríklad hracích automatoch),
 • programy na zvýšenie etiky a morálky jednotlivcov i celých sociálnych skupín,
 • podpora vzdelávania: programy na zvyšovanie gramotnosti ale i schopnosti efektívnejšie sa učiť, študovať a vzdelávať sa,
 • ochrana ľudských práv: programy na zvyšovanie vedomia o ľudských právach,
 • programy na zvyšovanie právneho a ekonomického vedomia občanov,
 • programy na zvyšovanie vymožiteľnosti práva a spravodlivosti,
 • pomoc a organizovanie záchranných akcií v prípade prírodných katastrof a pohrôm, ako i v rôznych prípadoch útokov na občanov, či v prípade inak spôsobeného ohrozenia ich životov, či bezpečia,
 • projekty na zachovanie slobody obyvateľov Slovenskej republiky aj v prípade otvoreného či skrytého útoku na celú krajinu alebo jej časť (či nejakú skupinu alebo skupiny) vrátane organizovania ochrany pred takouto hrozbou alebo podnikania potrebných krokov na zbavenie sa takejto okupácie či popierania slobody,
 • aktivity súvisiace s odstraňovaním neľudských, nedôstojných, škodlivých či ľudské práva popierajúcich praktík v oblasti duševného zdravia,
 • aktivity zamerané na odstránenie zneužívania (sexuálneho, právneho, ekonomického i iného) pacientov,
 • aktivity zamerané na odstraňovanie zavádzajúceho a škodlivého hromadného a systematického drogovania populácie, či už masovou vakcináciou obyvateľstva, benevolenciou pri povoľovaní množstva škodlivých látok v potravinách alebo viac či menej nápadným prepúšťaním psychotropných farmaceutických produktov do používania obyvateľstvom, ale i aktivity proti postupnému uvoľňovaniu geneticky modifikovaných biotopov do potravinového reťazca živých organizmov, vrátane aktivít zameraných na zachovanie pôvodného, geneticky nemodifikovaného genofondu rastlín a živočíchov,
 • programy na zachovanie prirodzeného stavu živých organizmov vrátane aktivít spojených s nesúhlasom s inštalovaním akýchkoľvek živých či umelých organizmov či mechanizmov do ich tela,
 • ochrana a tvorba životného prostredia: rôznorodé aktivity, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom zamerané na zlepšovanie prostredia (či už životného alebo akéhokoľvek iného aspektu prostredia jedinca), či spoločnosti,
 • podpora a rozvoj telesnej kultúry,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Združenie má zámer realizovať svoje projekty samostatne, ale na niektorých projektoch a aktivitách má tiež záujem spolupracovať s už existujúcimi subjektmi – fyzickými a právnickými osobami – vykonávajúcimi túto, či podobnú činnosť, ktoré v konkrétnej činnosti buď len podporí alebo sa s nimi na jednotlivé programy vhodným spôsobom združí. V prípade úzkej spolupráce s inými subjektmi nedochádza k strate právnej či ekonomickej samostatnosti združenia, len k zefektívneniu úsilia o dosiahnutie želaného spoločného výsledku a cieľov. Spoluprácu s treťou osobou združenie kedykoľvek ukončí, ak sa preukážu alebo zistia aktivity tretej osoby, ktoré by boli v akejkoľvek miere v rozpore s cieľmi, programami či aktivitami združenia. Podmienky spolupráce združenia s treťou osobou budú upravené v osobitnej zmluve medzi združením a treťou osobou, základné pravidlá spolupráce združenia s treťou osobou tiež stanoví vnútorný predpis združenia.

Pri realizácie svojho poslania a cieľov koná združenie v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.