Združenie Pre lepšie Slovensko tvoria ľudia a preto je dôležité, aby to boli práve ĽUDIA, ktorí rozumejú, čo na tejto stránke píšeme. Niekedy sa nám stane, že čítame nejaký text a po chvíli si uvedomíme, že vôbec nevieme o čom čítame… V skutočnosti človek potom nemá šancu informácie z takého textu použiť. Akoby ich ani nečítal. Text zostane pre neho (akoby) nepochopený. Niečo také nemôžeme dopustiť pri aktivitách Pre lepšie Slovensko… Keby ľudia nerozumeli veciam, ktoré sú PRE lepšie Slovensko, nikdy by sme lepšie Slovensko nemali! (Možno práve preto ho ešte ani nemáme…) Naše združenie pracuje PRE lepšie Slovensko a my preto CHCEME, aby ste textu o lepšom Slovensku rozumeli. Preto sme pre vás vytvorili tento „glosár“ – čo je taký malý slovníček tu použitých slov, s vysvetlením čo znamenajú. (Presnú definíciu slova „glosár“ si nájdite v Glosári nižšie.)

definícia

„definuje“ – popisuje, vysvetľuje význam niečoho, zvyčajne slova.

deklarácia

oficiálne prehlásenie / vyhlásenie niečoho, nejakého výsledku, rozhodnutia alebo prijatého pravidla.

deklarácia ľudských práv

Organizácia Spojených národov (OSN (resp. v angličtine United Nations (UN)) prijala v roku 1948 Všobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá obsahuje 30 základných ľudských práv, akými sú napr. náboženská sloboda, odmena za vykonanú prácu, právo na odpočinok, právo na bezplatné základné vzdelanie, právo na súkromie a podobne. Video spracovanie týchto práv si môžete pozrieť tu.

droga, drogy

také chemikálie, ktoré ovplyvňujú myslenie človeka. V angličtine slovo droga znamená drogy (pouličné) a lieky (oficiálne). Je to presnejšie poňatie než v slovenčine. Pod drogami tu teda rozumieme akékoľvek chemikálie, ktoré ovplyvňujú myseľ. Rozmieme tým: pouličné drogy, drogy podávané v lekárskom prostredí ako náhradu pouličnej drogy, lieky proti bolesti, psychiatrické lieky, rôzne chemikálie na používané na vdychovanie. Videoklikpy odhaľujúce pravdu o drogách nájdete tu.

glosár

malý slovníček, zostavený zo slov, ktoré sú použité v texte, ku ktorému je (glosár) priložený. Do glosára sa dávajú slová, u ktorých sa predpokladá, že by mohli byť nepochepené (správne alebo úplne). V glosároch sa neuvádzajú všetky významy daného slova, uvádza sa len význam, ktorý bol použitý v texte.

gramotnosť

znalosť a schopnosť čítať a písať. Opakom je „negramotnosť“; ak je človek negramotný, znamená to, že nevie čítať a/alebo písať. (Ak je človek schopný „len sa podpísať“, považujeme ho za negramotného. Ak je schopný ako-tak čítať, no v podstate nerozumie, čo píše, môžeme ho označiť za pologramotného alebo negramotného. To záleží na uhle pohľadu a účele takého hodnotenia.)

charitatívna

dobročinná (dobro-činná: činiť (konať, robiť) dobro); teda zameraná na pomoc bez zámeru získať za túto pomoc osobný prospech. Charitatívna činnosť býva zameraná na rôzne problémové oblasti spoločnosti; v zásade také, ktoré sa bežnou komerčnou činnosťou (zameranou na zisk) samé nevyriešia.

koncentrácia

častosť výskytu.Ako veľa sa niečo vyskytuje v niečom inom. Napr. blízko spaľovne je zvýšená koncentrácia jedovatých látok.

konečný hodnotný produkt

„Produkt“ je výsledok práce (resp. akejkoľvek činnosti). „Hodnotný“ sa vzťahuje k tomu, že tento „produkt“ má „hodnotu“; teda je vymeniteľný s niekym iným za niečo iné (na túto „výmenu“ sa samozrejme dajú použiť peniaze). A „konečným hodnotným produktom“ sa označuje taký výsledok, ktorý má daná organizácia (alebo časť organizácie alebo jedinec) za cieľ svojej činnosti. Takýto „zložitý“ výraz je použitý preto, aby bolo zdôraznené, že: činnosť má nejaký konkrétny, presný a konečný cieľ (produkt) a že predmetom „výmeny“ s inými je práve práve tento produkt. Príklad konečného hodnotnéh produktu je veľmi jednoduchý: Dobre upečený chlieb z kvalitných surovín. Alebo: Postavený dom, v čase, cene a kvalite ako bolo dohodnuté a podobne.

kódex

súbor nejakých pravidel. Zvyčajne sa vzťahuje na pravidlá platné pre nejakú skupinu, resp. ľudí, ktorých niečo spája (ako napr. profesia alebo zamestnávateľ). Môžu ale existovať rôzne kódexy aplikovateľné na veľkmi početné skupiny, i na celé ľudstvo.

kódex (morálny)

pozri slovo „kódex“ a „morálny“. Potom pozri slovo „morálny kódex“.

lieky proti bolesti

(pozri tiež „droga“). Lieky proti bolesti vytvárajú zdanie, že „to, čo bolelo už nebolí“. Takýto liek spôsobí otupenie mysle do takej miery, že (mimo iných problémov, ktoré jej požitím takýchto liekov vzniknú) nevníma bolesť. Toto je podhodnocované (či zneužívané) v dnešnej modernej medicíne, kedy sú lieky proti bolesti používané ako náhrada za nájdenie príčiny choroby a jej vyliečenie. Okrem toho, dlhodobé branie liekov proti bolesti človeka postupne otupí natoľko, že jeho myseľ už funguje ako permanentne (nastálo) „zdrogovaná“.

ľudské práva

práva, slobody a možnosti, ktoré by mala mať každá ľudská bytosť. (Pozri tiež „deklarácia ľudských práv“.) Ľudia v zásade svoje práva nepoznajú. Nepoznajú ich, lebo tí, ktorým práva ľudí nie sú po vôli sa starajú o to, aby práva zostali nepoznané. Video spracovanie základných ľudských práv si môžete pozrieť tu.

morálka

sa skladá z pravidiel, ktoré sú v danej skupine či organizácii používané na to, aby zabezpečili prežitie, či pretrvanie existencie (či už jednotlivcov alebo danej skupiny, resp. organizácie). Robiť niečo „nemorálne“ znamená robiť niečo „proti morálke“ a to znamená robiť to proti dobru danej skupiny (alebo sa dá povedať „proti jej prežitiu“) s ohľadom na to, čomu sa v tej skupine verí (čo sa považuje za morálne).

morálny (morálnych)

pozri slovo „morálka“

morálny kódex

je súbor morálnych pravidiel. Tieto pravidlá pochádzajú z minulých skúseností danej skupiny, kedy sa dané pravidlá osvedčili ako „dobré“ (podporujúce prežitie, či pretrvanie). Takto sa postupne tvoril morálny kódex každej skupiny. Video spracovanie nenáboženského morálneho kódexu nájdete tu.

nenáboženský

taký, ktorý nie je nijako napojený, naviazaný na náboženstvo ani s ním nijako nesúvisí. (Náboženstvom nerozumieme len „vieru v boha“, ale akúkoľvek vieru v nejakú filozofiu uznávajúcu duchovnú stránku človeka.

občianske združenie

združuje občanov za nejakým spoločným cieľom. Je to jedna z možných právnych foriem neziskovej organizácie na Slovensku. Než vznikne, sformuluje svoje „stanovy“ (viď slovo „stanovy“) a zaregistruje sa na Ministerstve vnútra SR.

práva (ľudské)

práva, slobody a možnosti, ktoré by mala mať každá ľudská bytosť. (Pozri tiež „deklarácia ľudských práv“.) Ľudia v zásade svoje práva nepoznajú. Nepoznajú ich, lebo tí, ktorým práva ľudí nie sú po vôli sa starajú o to, aby práva zostali nepoznané. Video spracovanie základných ľudských práv si môžete pozrieť tu.

produkt (konečný hodnotný produkt)

„Produkt“ je výsledok práce (resp. akejkoľvek činnosti). „Hodnotný“ sa vzťahuje k tomu, že tento „produkt“ má „hodnotu“; teda je vymeniteľný s niekym iným za niečo iné (na túto „výmenu“ sa samozrejme dajú použiť peniaze). A „konečným hodnotným produktom“ sa označuje taký výsledok, ktorý má daná organizácia (alebo časť organizácie alebo jedinec) za cieľ svojej činnosti. Takýto „zložitý“ výraz je použitý preto, aby bolo zdôraznené, že: činnosť má nejaký konkrétny, presný a konečný cieľ (produkt) a že predmetom „výmeny“ s inými je práve práve tento produkt. Príklad konečného hodnotnéh produktu je veľmi jednoduchý: Dobre upečený chlieb z kvalitných surovín. Alebo: Postavený dom, v čase, cene a kvalite ako bolo dohodnuté a podobne.

psychiatria

pseudo-veda (pseudo je keď sa niečo tvári alebo hrá na niečo iné), ktorá údajne lieči poruchy duše (psyché = duša (z latinčiny)), pričom na údajné liečenie duše (ktorá podľa psychiatrie neexistuje – aj keď ju má v názve svojho odboru) používa: vyrezávanie častí mozgu (lobotómia), omračovanie a vážne poškodzovanie mozgu zavádzaním elektrického prúdu do hlavy človeka (elektrošok), zmenu chemického prostredia nervov človeka s úmyslom otupiť jeho zmysly a znížiť jeho schopnosť slobodne myslieť a konať (psychiatrické lieky), a najnovšie zavádzanie mechanických čipov do tela s úmyslom získať nad jedincom kontrolu

psychiatrické lieky

lieky, vyvinuté pre pseudovedu psychiatria, používané na ovplyvnenie myslenia človeka s predstieraným účelom pomôcť mu. Všetky psychiatrické lieky majú nesmierne vážne účinky, ktoré sú v príbalových letákoch uvedené len ako „vedľajšie“ účinky. (pričom väčšina z nich má napr. (vedľajší) účinok – sebevražedné sklony)

stanovy

stanovujú – určujú a verejne vyhlasujú nejaké pravidlá. Napr. občianske združenia na Slovensku majú svoje „stanovy“, v ktorých vymedzujú pravidlá svojho fungovania. Tieto stanovy im (pred vznikom združenia) musí schváliť Ministerstvo vnútra SR.

status

všeobecne znamená postavenie jedinca v spoločnosti alebo v nejakej skupine. Často je tiež používané na vyjadrenie čestného postavenia.

tretí sektor

Mimovládne organizácie (ktoré nie sú založené, riadené ani financované vládou SR). Mimovládne organizácie majú na Slovensku najčastejšie právnu formu občianskych združení, nadácií, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby. Tieto organizácie pôsobia v oblasti vzdelávania, výskumu, práce s deťmi a mládežou, sociálnych a charitatívnych aktivít, zdravotníctva, životného prostredia, kultúry, športu, rekreácie, ľudských práv, menšín, či práce v lokálnych komunitách, športové kluby, záujmové spolky, voľnočasové združenia, cirkvi a náboženské spoločnosti. Patria sem aj občianske iniciatívy, kluby a aktivity, ktoré nemajú inštitucionalizovanú a formalizovanú podobu a nedisponujú vlastnou právnou subjektivitou, odborové a zamestnávateľské zväzy, stavovské združenia, profesijné komory a ďalšie inštitúcie organizovaných záujmov.

význam

slová majú viacero významov, teda „čo znamenajú“. Každý význam má svoju vlastnú definíciu. Napríklad slovo „koruna“ má viacero významov. Definícia jedného z významov slova „koruna“ je: minca, ktorou sa dalo platiť na Slovensku pred zavedením Eura v roku 2009. Definícia iného významu slova „koruna“ by bola: „ozdoba nosená na vrchu hlavy, väčšinou v okrúhlom tvare. Okrem toho, že ozdobuje hlavu, vyjadruje tiež postavenie toho, kto ju nosí. Napr. kráľovská koruna.

zainteresované osoby

osoby, ktoré majú nejaký osobný „interest“ – záujem v danej oblasti.

zdravý rozum

keď je niečo „založené na zdravom rozume“, znamená to, že je to logické, jasné, rozumné, správne, múdre. Nie je to podložené vedeckými analýzami, ale si to niečo také ani nevyžaduje, pretože „to dáva zmysel.“