Aj keď Pre lepšie Slovensko vzniklo až v druhej polovici roka 2013, stihlo v prvom roku svojho pôsobenia pomôcť spoločnosti s deviatimi konkrétnymi projektmi. Tieto projekty sme podporili rôznymi čiastkami, vo väčšine z nich (v ôsmych) išlo o významné čiastky. Najviac Pre lepšie Slovensko posunulo na podporu protidrogovej prevencie, šírenie ľudských práv a morálnych zásad v spoločnosti. Na prvom grafe vidíte základnú štruktúru našej podpory.

graf_1

SVET (A SLOVENSKO) BEZ DROG
Keďže Slovensko je súčasťou globálnej scény a drogy sa k nám dostávajú z okolitých krajín, je dôležité pracovať s protidrogovou problematikou na domácej – slovenskej, ako i na svetovej „proti-drogovej scéne“. Je snáď až filozofickou otázkou čo je dôležitejšie podporiť viac. Pre lepšie Slovensko v roku 2013 opakovane poskytlo pomoc na „protidrogovú osvetu“ – kde sú deti a mládež informované o naozajstných účinkoch drog na človeka; a zo skúseností vieme, že po tom, čo dostanú PRAVDIVÉ infomácie o SKUTOČNÝCH účinkoch drog na telo – SAMI dospievajú k rozhodnutiu NIKDY DROGU NESKÚSIŤ. Pre lepšie Slovensko sponzorovalo napr. tlač takýchto brožúr (a ich distribúciu – na dobrovoľníckej báze zasa vyriešila ďalšia charitatívna organizácia.) Takto sa spoločne spájame a podporujeme v boji za lepší – a „nezdrogovaný zajtrajšok“ pre Slovensko.

Pozrite si videá Slovensko bez drog >>

UČENIE MLÁDEŽE O ĽUDSKÝCH PRÁVACH
Aj keď Organizácia Spojených národov kodifikovala Deklaráciu ľudských práv, táto je denno-denne porušovaná a ľuďmi všeobecne nepozananá. Ak chceme mať slobodnú spoločnosť a lepšie Slovensko, ľudské práva musia byť ZNÁME a DODRŽIAVANÉ. Pre lepšie Slovensko preto podporuje aktivity šíriace znalosť a dodržiavanie ľudských práv. Podporujeme napríklad filmové spracovanie jednotlivých ľudských práv a ich šírenie do spoločnosti. V tejto oblasti spolupracujeme aj so svetovou organizáciou Youth for Human Rights (Mládež za ľudské práva).

Pozrite si videá Slovensko bez drog >>

OBNOVA MORÁLNYCH ZÁSAD V SPOLOČNOSTI
Existuje tzv. „morálny kódex“ (čo je súbor pravidiel), ktorý ak človek dodržiava, automaticky ho to posúva na akejsi pomyslenej ceste ku šťastiu. Je to nenáboženský morálny kódex a je založený na princípe „zdravého rozumu“. Medzinárodné výsledky ukazujú pokles kriminality všade, kde sa tento kódex šíri. Máme s ním už skúsenosti aj na Slovensku. Pre lepšie Slovensko preto podporuje šírenie „Cesty ku šťastiu“. Filmové spracovanie Cesty ku šťastiu si môžete pozrieť aj na našom YouTube kanáli:

Film Cesta ku šťastiu >>

graf_2

PREKLADY DO SLOVENČINY

Je pravdou, že spoločnosť sa zlepšuje (alebo upadá) vďaka kultúre. Kultúru v nemalej miere vytvára a ovpyvňuje literatúra. Na Slovensku existuje absencia kvalitných knižných titulov obsahujúcich základné ľudské pravdy. Pre lepšie Slovensko v roku 2013 podporovalo preklady amerického humanistu p. Hubbarda do slovenského jazyka.

ZAČLEŇOVANIE RÓMOV DO SPOLOČNOSTI
Na Slovensku existujú stovky osád (či mestkých častí), kde je vysoká (takmer 100%) koncentrácia rómov. Žiadnemu slovákovi netreba veľa vysvetľovať aké sú s tým spojené problémy – počnúc kriticky nízkou hygienou v samotných týchto osadách (čo sa prostredníctvom napr. hlodavcov šíri do okolitých mestkých častí a obcí), cez nízku (takmer až neexistujúcu) gramotnosť, až po kriminalitu, ktorá sa jednoznačne týka všetkých priľahlých oblastí predmetných osád. Človeku je až ťažko určiť, z ktorej strany by bolo treba problémy týchto „osád“ začať riešiť. Pre lepšie Slovensko v roku 2013 podporilo projekt, ktorý je postavený na tom, že sa Rómovia vo východoslovenskej obci Jasov pred pár rokmi rozhodli upratať svoju obec – nie „nechať si ju upratať“ – upratovali si sami. Rok po roku je vidno, že toto jednoduché riešenie funguje. Keďže upratovali rómovia sami – tie miesta zostávajú čisté aj po roku. Preto sme tento projekt v roku 2013 podporili. Rómovia si v roku 2013 upratali v obci Jasov vďaka podpore Pre lepšie Slovensko – zo svojej osady odpratali 150 ton odpadu. Aj takto prispievame k vytváraniu lepšieho Slovenska.

ZVYŠOVANIE MORÁLKY DETÍ V ŠKOLÁCH

Ako dosiahnuť, aby sa deti správali „lepšie“? Často to býva tak, že čím viac dospelí apelujú na dobré správanie, tým viac urobia deti opak. Tak ako to urobiť? Videli sme zahraničný projekt a tak sme podporili takýto projekt na Slovensku. Je založený na dvoch podstatných princípoch: Povedať deťom pravdu a podať im ju vhodným spôsobom. Znie to jednoducho a v skutočnosti to aj je jednoduché. Deti dostali knihy a filmy a učitelia príručky presne popisujúce ako a čo sa majú detí pýtať resp. aké im majú zadať úlohy. Najlepšie a najúčinnejšie by samozrejme bolo ísť deťom príkladom, no v tejto fáze väčšina našej spoločnosti ešte (či už) nie je. A tak deťom poslúžili filmy, knihy a príručky.

Ukážky princípov >>

ENCYKLOPÉDIE PRE SLOVENSKO
Všeobecná úroveň informácií má dnes nie veľmi vysokú hodnotu. Mnohé odvetvia spoločnosti obsahujú – vzhľadom na svojich „sponzorov“ (či zainteresované osoby) – informácie, ktoré sa od pravdy viac či menej odkláňajú. Dokonca sa to dostalo až tak ďaleko, že v niektorých prípadoch ani tí, ktorí tieto odvetvia vedú už nevedia, ktoré informácie sú naozaj správne (a základné) a ktoré im podsunuli „sponzori“. Preto Pre lepšie Slovensko v roku 2013 podporilo projekt, ktorý zabezpečil zakúpenie kvalitných encyklopédií práve pre tých, ktorí tieto odvetvia vedú. Každý dostal encyklopédiu zameranú špecificky na jedno (jeho) konkrétne ovetvie. Spektrum odvetví, ktoré tieto encyklopédie zahŕňali bol pritom nesmierne široký (od poľnohospodárstva cez učenie až po umenie). Aj takto napomáhame pri vytváraní lepšieho Slovenska.

PODPORA VZDELÁVANIA

Keď hovoríme o budúcnosti – ak má byť dobrá – môžeme hneď začať hovoriť o vzdelávaní. V skutočnosti väčšina projektov, ktoré Pre lepšie Slovensko v roku 2013 podporilo spadá pod hlavičku „vzdelávanie“. V kategórii „Podpora vzdelávania“ evidujeme ale podporu, ktorú sme poskytli na to, aby si konkrétni jednotlivci zvýšili svoje vzdelanie / kvalifikáciu.

PODPORA ALTERNATÍVNEJ PEDAGOGIKY

Nie vždy je pravdou, že ak sa niečo odlišuje od toho, ako to býva „bežne“, musí to byť zlé. Aj na Slovensku existujú škôlky, ktoré mali odvahu robiť svoju prácu inak ako je to „bežné“, čo síce umožňuje učiteľkám mať radosť z práce a deťom radosť zo života (čas strávený v škôlke je pre dieťa dosť výrazne ovplyvňovujúcim faktorom „radosti zo života“), no neumožňuje to takejto škôlke dostávať podporu od štátu. Pre lepšie Slovensko si vybralo jednu škôlku a poskytlo jej svoju prvú pomoc.

Keď zhrnieme všetky projekty, ktoré Pre lepšie Slovensko v roku 2013 podporilo, výsledkom je nasledovný graf:

graf_3

Ďakujeme sponzorom. Bez nich by sa naše projekty v roku 2013 nepodarilo realizovať.
Pozrite si nami realizované projekty v roku 2014.

Podporovatelia 2014. Bez vašej podpory by to nešlo.

V nasledujúcej tabuľke môžete vidieť, čo presne podporilo v roku 2013 každých vašich 1.000 € Eur Pre lepšie Slovensko. Uvádzame to s presnosťou na 1 Eurocent.

Váš príspevok Pre lepšie Slovensko 1000 EUR
Preklady do slovenčiny 25,04 EUR
Začleňovanie Rómov do spoločnosti 8,94 EUR
Zvyšovanie morálky detí v školách 5,37 EUR
Encyklopédie pre Slovensko 26,77 EUR
Podpora vzdelávania 35,77 EUR
Obnova morálnych zásad v spoločnosti 299,19 EUR
Svet (a Slovensko) bez drog 299,19 EUR
Učenie mládeže o ľudských právach 298,65 EUR
Podpora alternatívnej pedagogiky 0,54 EUR
Náklady na správu Pre lepšie Slovensko 0,54 EUR

Tak ako venujú niektorí sponzori násobky tisíc Eur, niektorí vzhľadom na svoje možnosti dokážu poskytnúť len zlomok tisíc Eur. Preto Vám pre lepšiu orientáciu chceme ukázať ako by jednotlivé projekty podporili nižšie čiastky. Veríme, že Vám táto tabuľka pomôže pri rozhodnutí pripojiť sa medzi podporovateľov Pre lepšie Slovensko.

Váš príspevok do Pre lepšie Slovensko: 750 EUR 500 EUR 250 EUR 100 EUR
Preklady do slovenčiny 18,78 EUR 12,52 EUR 6,26 EUR 2,50 EUR
Začleňovanie Rómov do spoločnosti 6,71 EUR 4,47 EUR 2,24 EUR 0,89 EUR
Zvyšovanie morálky detí v školách 4,02 EUR 2,68 EUR 1,34 EUR 0,57 EUR
Encyklopédie pre Slovensko 20,08 EUR 13,38 EUR 6,69 EUR 2,68 EUR
Podpora vzdelávania 26,83 EUR 17,89 EUR 8,94 EUR 3,58 EUR
Obnova morálnych zásad v spoločnosti 224,39 EUR 149,60 EUR 74,80 EUR 29,92 EUR
Svet (a Slovensko) bez drog 224,39 EUR 149,60 EUR 74,80 EUR 29,92 EUR
Učenie mládeže o ľudských právach 223,99 EUR 149,33 EUR 74,66 EUR 29,87 EUR
Podpora alternatívnej pedagogiky 0,40 EUR 0,27 EUR 0,13 EUR 0,05 EUR
Náklady na správu Pre lepšie Slovensko 0,40 EUR 0,27 EUR 0,13 EUR 0,05 EUR