Cieľom činnosti združenia je prostredníctvom zmysluplných projektov prinášať do spoločnosti také myšlienky, zásady a pravidlá, ktoré zvyšujú morálku a uvedomovanie si spoločenských hodnôt nielen tými, ktorým sú tieto vedomosti podávané priamo ale aj tými, ktorí s nimi žijú a pôsobia v ich domácnosti alebo v bezprostrednom okolí.
[separator top=“40″ style=“shadow“]

 

Združenie sa vo svojej činnosti usiluje dosiahnuť stav spoločnosti, ktorá funguje bez drog a omamných látok, v ktorej si ľudia navzájom môžu dôverovať, kde sú slušným ľuďom garantované ich práva, kde sa schopným a šikovným ľuďom pomáha, kde si ľudia vážia vytvorené hodnoty a sami ich radi vytvárajú, kde neexistuje násilie a nespravodlivosť, kde ľudia majú a poznajú svoje práva, tie im nie sú odopierané, ani nie sú nijak prekrúcané alebo potlačované, kde sú ľudia slobodní a slobodne sa môžu vyjadrovať a aj sa vyjadrujú, pričom zároveň dožičia slobodu názorov, vyjadrovania, vierovyznania či svetonázoru druhým, teda stav spoločnosti, v ktorej je jednoducho radosť žiť.
[separator top=“40″ style=“shadow“]

 

Združenie v zmysle platných právnych predpisov, medzinárodných dohôd a oficiálnych medzištátnych deklarácií prispieva k zveľaďovaniu zdravia, zabezpečeniu ochrany a zlepšeniu stavu zdravia ľudí, životného prostredia a života na Zemi vo všetkých jeho formách. Úlohou združenia je vplývať na zásadné zmeny v myslení a konaní ľudí vo vzťahu k svojmu zdraviu, k životnému prostrediu, rastlinným a živočíšnym druhom a ich ekosystémom, rozvíjať poznatky a informovanosť o životnom prostredí a zdravom životnom štýle a zvrátiť negatívne trendy v tejto oblasti. Za týmto účelom združenie najmä:

 • usiluje sa propagáciu osvety a vzdelávania ohľadom ochrany zdravia, zdravého životného štýlu, prevencie toxikománií a ochrany životného prostredia, o zabezpečenie všeobecnej podpory verejnosti v prospech poslania a cieľov združenia,
 • po stabilizácii svojho postavenia na území Slovenskej republiky bude vyvíjať činnosť a za účelom spolupráce pri dosahovaní poslania a cieľov združenia osloví fyzické a právnické osoby v rámci celého územia Európy a celého sveta,
 • rozširuje vzdelávacie materiály a pomôcky o ochrane zdravia, zdravom životnom štýle a ochrane pred rôznymi druhmi závislostí, 
 • rozširuje vzdelávacie materiály a pomôcky o stave a podmienkach životného prostredia na Zemi a o riešení jeho problémov,
 • vykonáva aktivity v oblasti styku s verejnosťou a získavania prostriedkov na svoju činnosť,
 • v rámci svojich možností rôznymi dostupnými prostriedkami podporuje vzdelávanie občanov, príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín na území Slovenskej republiky v oblastiach svojej činnosti,
 • vydáva propagačné materiály za účelom dosiahnutia svojho poslania,
 • v prípade potreby realizuje a zhromažďuje výskumy, propaguje svoje aktivity a oboznamuje s nimi verejnosť, v prípade potreby realizuje aj informačnú a poradenskú činnosť,
 • získava finančné prostriedky, organizuje sponzorskú a hospodársku činnosť za účelom získania prostriedkov na realizáciu svojho poslania,
 • poriada a organizuje športové podujatia pre deti, mládež a dospelých za účelom priaznivého pôsobenia na ich povedomie ohľadom ochrany zdravia, zdravého životného štýlu a prevencie toxikománií,
 • poriada a organizuje stretnutia, zasadnutia a kongresy pozvaných domácich a zahraničných hostí prispievajúcich k zviditeľneniu a prezentovaniu úloh združenia doma a v zahraničí.